Meie koolist

Põhiväärtused


Missioon

Sauga Põhikool on avatud, arenev, paindlik ja elulähedane maakool. Võimaldame hariduse omandamist põhikooli I, II ja III kooliastmes.
Rahvusvaheline koostöö, võõrkeele- ja infotehnoloogiaalane õpe on aluseks Euroopa Liidu täisväärtusliku kodaniku kujunemise aluseks.
Sauga Põhikool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pööratakse põhikooli õpetuses ning kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamisele.
Sauga Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne, arvestades õpilaste erivajadusi, kultuuritraditsioone ning rahvuslikku identiteeti.
Kool aitab kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus.

Visioon

Sauga Põhikool on hea kool õpilase arendamiseks: lapsesõbralik, nõudlik, teotahteline, meeldiva töökeskkonna ja mikrokliimaga kaasaegne õppe- ja kasvatusasutus.
Sotsialiseerumine rajaneb eesti kultuuri traditsioonide, Euroopa ühisväärtuste ning maailma kultuuri ja teaduse põhisaavutuste omaksvõtul. Tugeva põhiharidusega inimesed suudavad ühiskonnaga
integreeruda ning aitavad kaasa Eesti ühiskonna jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule.
Sauga Põhikoolis toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.
Sauga Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

 

Missioon

Sauga Põhikool on avatud, arenev, paindlik ja elulähedane maakool. Võimaldame hariduse omandamist põhikooli I, II ja III kooliastmes.
Rahvusvaheline koostöö, võõrkeele- ja infotehnoloogiaalane õpe on aluseks Euroopa Liidu täisväärtusliku kodaniku kujunemise aluseks.
Sauga Põhikool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pööratakse põhikooli õpetuses ning kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamisele.
Sauga Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne, arvestades õpilaste erivajadusi, kultuuritraditsioone ning rahvuslikku identiteeti.
Kool aitab kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus.

Visioon

Sauga Põhikool on hea kool õpilase arendamiseks: lapsesõbralik, nõudlik, teotahteline, meeldiva töökeskkonna ja mikrokliimaga kaasaegne õppe- ja kasvatusasutus.
Sotsialiseerumine rajaneb eesti kultuuri traditsioonide, Euroopa ühisväärtuste ning maailma kultuuri ja teaduse põhisaavutuste omaksvõtul. Tugeva põhiharidusega inimesed suudavad ühiskonnaga
integreeruda ning aitavad kaasa Eesti ühiskonna jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule.
Sauga Põhikoolis toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.
Sauga Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.