Eksamid 2021/2022

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1.eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
2.matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
3.valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;

https://www.riigiteataja.ee/akt/107052021001